*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
רשימות
ChangedPasswordUsers
קישורים פסיה
מסמכים
רישום תלמידים
גיבוי פריסות דפים ודפים ראשיים
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתרי בתי הספר 
  ברוכים הבאים לאתר ("האתר"), הסביבה הלימודית המתוקשבת של רשת עמל .

הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים של הגולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר לכל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים").

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנקבה, הכל לפי ההקשר.

שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן בקפידה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

ייתכן כי בחלק מהמדורים יימצאו תנאי שימוש נוספים המתייחסים באופן מיוחד לאותו מדור או לאותה פעילות. אנא קרא גם תנאים אלה בתשומת לב, שכן השימוש במדורים ובפעילויות הללו כפוף הן לתנאי השימוש המיוחדים להם והן לתנאי שימוש אלה.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

המונח "תוכן" או "תכנים" לצורך תנאי שימוש אלה כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, מבלי למצות, תכניות לימוד, מערכי שיעור, סקירות מקצועיות, תקצירים ותמציות של חומרים לימודיים או אקדמאיים, נתונים, קבצים, מצגות, סרטים (כולל סרטי הנפשה), טקסטים, סמלים, תווים, סימנים, צלמיות (icons), תמונות, צילומים, איורים, תרשימים, גרפיקה, עיצובים, דמויות, הדמיות, קבצי קול ו/או חוזי, תוכנות, דפי אינטרנט, עמודים ברשתות חברתיות, קוד מחשב, יישומים, פרוטוקולים, מאגרי נתונים, ממשקים ותכנים אחרים, יהיו אשר יהיו, בכל פורמט ומדיום שהוא.

1.       השימוש באתר

1.1.      הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת לכך מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

1.2.      האתר והתכנים בו מיועדים לשימוש פרטי ואישי בלבד וכן לשימוש מקצועי ופדגוגי. אין להעתיק או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.

1.3.      אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

1.4.      אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), בין גלויה ובין סמויה.

1.5.      אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, אם אותם אמצעים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.

1.6.      אין לקשר לאתר מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה, אלימות או תכנים פוגעניים אחרים, תכנים המנוגדים לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק, או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

1.7.      מבלי לגרוע ובנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות אלו מבין הפעולות הבאות:

1.7.1.       שליחה, שידור, הצגה, העלאה  או הטענה של כל תוכן שקרי, מטעה או שנועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.

1.7.2.       שליחה, שידור, הצגה, העלאה או הטענה של כל תוכן המכיל סוג של קוד מחשב זדוני, לרבות נגיפים, תולעים, רוגלות ("spyware"), רושעות ("malware"), תוכנות-עוינות וכל חומר או יישום מזיק אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר או במחשבים, שרתים, חומרות או תוכנות של בית הספר, עמל או של משתמש אחר או של כל צד שלישי.

1.7.3.       הפצת "דואר זבל" (spam), או הצפה של כל דואר אחר דרך שרתי האתר.

1.7.4.       שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר או שבשימוש האתר.

1.7.5.       פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות קניין רוחני, כהגדרתן בתנאי שימוש אלה, הנתונות לפי כל דין לבית הספר, לעמל או לצדדים שלישיים בקשר לתכנים או לחלקם.

1.7.6.       שליחה, שידור, הצגה, העלאה או הטענה לאתר או פרסום באמצעות האתר, של חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל או לפי דיני כל מדינה זרה, או העלול להוות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית, ובכלל זה כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם, או חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין או שמהווה הפרה אחרת של כל דין ו/או הסכם, וכן של כל חומר טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מסית, בעל אופי מיני בוטה או כולל אלימות.  

1.7.7.       שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

1.7.8.       איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים.

1.7.9.       מכירה, הפצה או עשיית כל שימוש אחר בתכנים או באתר, באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו בכל דרך שהיא.

1.7.10.    הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעת פעילות האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר) או הפרה באופן כזה או אחר של תנאי השימוש באתר.

2.       קישורים ותכנים נוספים 

2.1.      האתר עשוי לכלול אינדקסים של אתרי אינטרנט ומידע באינטרנט וכן קישורים ("לינקים") לאתרים, פורטלים ורשתות חברתיות בניהולם ובבעלותם של צדדים שלישיים (להלן ביחד: "אתרים מקושרים"). מובהר בזה כי השימוש בכל אתר מקושר כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותו אתר. מובהר, כי בתי הספר ו/או רשת עמל אינם מנהלים את האתרים המקושרים, אינם אחראים להם ואינם שולטים או מפקחים על המידע הכלול בהם ולכן אינם יכולים לדעת עד כמה המידע המופיע בהם מהימן, שלם, מדויק ועדכני. עצם הקישור לאתרים או תכנים כלשהם אינו מעיד על הסכמת בתי הספר ו/או רשת עמל לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם. בית הספר ו/או רשת עמל אינם אחראים לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם מתאפשר קישור מאתר זה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. בית הספר ו/או רשת עמל אינם אחראים לתכנים באתרים המקושרים, אינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בקישורים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.

2.2.      האינדקסים והקישורים לאתרים של צדדים שלישיים מוצגים באתר על פי שיקול דעתם של עורכי האתר. סדר הופעת הקישורים אינו מעיד על טיבם או על חשיבותם של האתרים. תכניהם של אתרי האינטרנט עשויים להשתנות מעת לעת. בית הספר ו/או רשת עמל אינם מתחייבים כי תיאור האתרים של צדדים שלישיים באתר יהיה נכון או מעודכן.

2.3.      האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד מטעם בתי הספר ו/או רשת עמל לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם. בית הספר ו/או רשת עמל או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות המופיעים באתר. בית הספר ו/או רשת עמל אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, ובית הספר ו/או רשת עמל אינם צד לכל עסקה כזאת.

2.4.      יתכן שלא כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אם נתקלת בקישור לא פעיל, אנא דווח על כך למנהלי האתר.

2.5.      בית הספר ו/או רשת עמל רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן להוסיף קישורים בכל עת, הכל לפי שיקול דעתם. 

3.       שם משתמש וסיסמה 

3.1.      הגישה לחלק מהפעילויות והמדורים באתר עשויה להיות מוגבלת לשימושם של תלמידים ומורים בבית הספר, או לחלק מהם, או לשימושם של אחרים, כפי שיקבע בית הספר מעת לעת לפי שיקול דעתו. השימוש בפעילויות ומדורים אלה מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה.

3.2.      שם המשתמש וסיסמת הגישה שלך הם אישיים ואין למסור אותם לאדם אחר. הקפד לשמור עליהם בסודיות ולנהוג בהם על-פי הנחיות בית הספר מעת לעת, על מנת שלא ייעשה בהם שימוש לרעה.

3.3.      בית הספר רשאי להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולפעילויות התלויים בקבלת סיסמה, או להתנות את הגישה אליהם בתנאים אחרים. 

4.       מסירת פרטים אישיים

4.1.      חלק מהפעילויות באתר (כגון רישום לרשימות תפוצה, הוספת תגובות בפורומים ועוד) כרוך במסירת פרטים אישיים. במסגרת השימוש בפעילויות אלה תתבקש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שם בית הספר והכתה בהם אתה לומד וכיוצא באלה.

4.2.      בהיענותך לבקשה למסירת פרטים אישיים כאמור, הנך מצהיר כי הפרטים שתמסור יהיו מלאים, נכונים ומדויקים, וכי לא תמסור כל פרט אשר אינו נכון או אשר יש בו כדי להטעות. המידע שתמסור יישמר וישמש את בית הספר על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, כאמור להלן.

4.3.      בית הספר רשאי למנוע ממך את הגישה לאתר, או את השימוש בכל תוכן, פעילות או מדור באתר, כל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, בין היתר, על ידי ביטול תוקפם של שם המשתמש והסיסמא שלך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי בית הספר למנוע ממך גישה לאתר או לבטל את הרשמתך לכל פעילות, בין היתר על ידי חסימת גישתך אליה, בכל אחד מן המקרים הבאים:

4.3.1.       אם בעת ההרשמה לפעילות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

4.3.2.       אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בבית הספר ו/או ברשת עמל ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;

4.3.3.       אם השתמשת בפעילות או בחלקים אחרים של האתר לביצוע או ניסיון לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

4.3.4.       אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את התנאים של כל מדור או פעילות אחרים במסגרת האתר;

4.3.5.       אם ביצעת כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהפעילות בכל דרך שהיא.

5.       פרטיות

5.1.      בית הספר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת בית הספר, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם והכניסה לאתר ו/או השימוש בכל חלק ממנו מהווים את אישורך והסכמתך למדיניות שמירת הפרטיות העדכנית ביותר שפורסמה על ידי בית הספר עד למועד השימוש.

5.2.      בית הספר לא יעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של תלמידים ללא הסכמת הוריהם בכתב ומראש, למעט אם העברת מידע כאמור נדרשת מבית הספר, מותרת לו לפי כל דין (לרבות לפי פרק ההגנות בחוק הגנת הפרטיות) או לפי מדיניות הפרטיות העדכנית כאמור.

6.       זכויות קניין רוחני

6.1.      כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכנים המופיעים בו הינן של בתי הספר או של רשת עמל, או של צדדים שלישיים, על-פי תנאי ההסכמות ביניהם לבין בית הספר ו/או רשת עמל. לצורך תנאי שימוש אלה, "זכויות קניין רוחני" משמע כל פטנט, מדגם, סימן מסחר או בקשה לרישומם של כל אחד מן הללו, וכן זכות יוצרים, סוד מסחרי, שם, מוניטין, וכל זכות קניין רוחני אחרת המוכרת לפי כל דין, בין אם רשומה ובין אם לאו, בקשר עם התכנים או עם חלקם ועם כל שיפור, שדרוג או תוצר נלווה שלהם - ובכלל זה, מבלי למצות, יצירות נגזרות, שיטות, תהליכים, קוד מקור, קוד יעד, נתונים וכיוצא באלה.

6.2.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי שמה של רשת עמל, שמו של בית הספר, שם המתחם Domain Name)) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) המופיעים באתר הינם קניינה של רשת עמל בלבד.

6.3.      במסירת תכנים על ידך לפרסום באתר או בהעלאת תכנים על ידך לאתר, הנך מצהיר ומתחייב כי:

6.3.1.       אין במסירת התכנים או בהצגתם באתר כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים לפי כל דין או הסכם, לרבות זכויות קניין רוחני כהגדרתן לעיל, או כדי להפר כל דין או הסכם לרבות כל תנאי מתנאי שימוש אלה;

6.3.2.       ככל שהתכנים כוללים רכיבים שהזכויות בהם, כולן או חלקן, נתונות לצדדים שלישיים, הנך מחזיק בכל הרשאה, רישיון, אישור, היתר או ויתור מאת בעלי הזכויות, כנדרש לצורך עשיית שימוש ברכיבים אלה, לרבות לצורך העלאתם לאתר;

6.3.3.       למען הסר ספק, במסירת תכנים לידי בית הספר לצורך הצגתם באתר, או בהעלאת תכנים על ידך לאתר, הנך מעניק לבית הספר ו/או לרשת עמל, באופן בלתי חוזר וללא תמורה כלשהי, רישיון בלתי מוגבל לעשות בתכנים הנ"ל כל שימוש שהוא לפי שיקול דעתם הבלעדי של בית הספר ו/או של רשת עמל, לפי העניין. בכלל זה, הנך מתיר לבית הספר ו/או לרשת עמל לפרסם את התכנים, להעתיקם, לשדרם, להעמידם לרשות הציבור, להפיצם, לתרגמם, לערוך ולעבד אותם, ליצור מהם יצירות נגזרות, לשלבם ביצירות אחרות, למסור אותם לצדדים שלישיים ולהעניק רישיונות משנה (בתמורה או שלא בתמורה), להשתמש בהם באופנים האמורים בכל רשתות תקשורת מקוונות קיימות או עתידיות, וכן להציגם במערכות מחשב מקוונות ובחומרי הלימוד המשמשים את תלמידי רשת עמל ו/או את מורי רשת עמל ו/או המוצעים על ידה לציבור, באופן שכל אדם יוכל להשתמש בהם ולהעתיקם. הרישיון האמור יחול ללא מגבלת זמן וללא מגבלה גיאוגרפית כלשהי. למען הסר ספק, מובהר כי אין בקבלת הרישיון על ידי בית הספר ו/או רשת עמל משום התחייבות לעשות כל פעולה לרבות שימוש כלשהו בתכנים או הצגתם באתר.

7.       הסרת תכנים

7.1.      רשת עמל ו/או בית הספר רשאים למחוק כל תוכן שיימסר על ידך לפרסום באיזה מן המדורים באתר וכל תוכן שפורסם על ידך, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי. בין היתר, בית הספר ו/או רשת עמל יהיו רשאים למחוק תכנים כאמור מסיבות טכניות, או אם החומר שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לדין או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את בית הספר ו/או את רשת עמל לנטר את התכנים מיוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

7.2.      כל מסר, תוכן, או מידע עשויים להימחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. בית הספר ו/או רשת עמל אינם מתחייבים, אפוא, שתוכן שמצאת ו/או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך. בית הספר ו/או רשת עמל עשויים להוסיף ולפרסם תוכן מסוים, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

8.       הגבלת אחריות

8.1.    הפעילויות, המידע והתכנים המוצגים באתר מוצגים כמות שהם AS IS)). בכפוף לכל דין, השימוש באתר נעשה באחריותך המלאה והבלעדית ובית הספר ו/או רשת עמל לא יישאו בכל אחריות הנובעת במישרין או בעקיפין מהפעילויות או מהשימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר, לרבות בגין הנושאים שלהלן:

8.1.1.       תגובות שתקבל (אם בכלל) בעקבות פרסום פרטים, מידע או תכנים מטעמך באתר;

8.1.2.       שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים ובתכנים שיפורסמו על-ידך;

8.1.3.       שימוש שייעשה על ידי צדדים שלישיים בתכנים שפורסמו באתר;

8.1.4.       שימוש בתוכן לא נכון, לא מהימן או לא מדויק שפורסם באתר;

8.1.5.       שימוש בתוכנם של אתרים של צדדים שלישיים הנזכרים באתר, או מקושרים ממנו, ושאינם מופעלים על ידי בית הספר ו/או רשת עמל, לרבות שלמותם, דיוקם, עדכניותם ונכונותם, או כל פרט אחר הקשור עמם;

8.1.6.       איחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על תכנים או על מידע שלך או על תכנים או מידע שנמסרו על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר;

8.1.7.       כל החלטה שתתקבל ביחס לתוכן המתפרסם באתר.

8.2.      בית הספר נוקט באמצעים סבירים על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, בית הספר אינו מתחייב שהשימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי בית הספר או רשת עמל, או מפני נזקים, קלקולים, וירוסים, תקלות או כשלים.

9.       שינויים באתר והפסקת פעילויות

9.1.      רשת עמל ו/או בית הספר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של המדורים והפעילויות הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בו לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות, ובית הספר ו/או רשת עמל לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משינויים כאמור.

9.2.    9.1.     רשת עמל ו/או בית הספר רשאים להפסיק בכל עת את הפעלתם של מדורים ופעילויות באתר או את הצגתם של תכנים מסוימים באתר, כולם או חלקם. עם הפסקתם, יחזיק בית הספר את החומר והמידע שנאגר במסגרתם למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

10.   תמיכה טכנית

רשת עמל ו/או בית הספר מספקים תמיכה טכנית ביחס לשימוש באתר. וינקוטו באמצעים סבירים על מנת לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

11.   שינוי תנאי השימוש

רשת עמל ו/או בית הספר רשאים לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים. הכניסה לאתר ו/או השימוש בו או בכל תוכן המופיע בו, מהוות הסכמה מצדך לתנאים המפורטים בתנאי השימוש העדכניים ביותר שהופיעו באתר.

12.   דין וסמכות שיפוט

12.1.   על תנאי שימוש אלו, על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

12.2.   מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

 

13.   מיצוי והפרדה לחלקים

13.1.   תנאי השימוש מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין רשת עמל ובית הספר והם חלים על השימוש שלך באתר (אך להוציא שירותים שבית הספר ו/או רשת עמל עשויים לספק לך תחת הסכם כתוב נפרד), והם מחליפים כל הסכם קודם אחר בינך ובין בית הספר ו/או רשת עמל ביחס לשימוש באתר ולשירותים המוצעים בו.

13.2.   במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם  וכלשונם.


 

מדיניות פרטיות באתרי בתי הספר

בית הספר מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. להלן תפורט מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. היא כוללת, בין השאר, את האופן שבו משתמשים בית הספר ו/או רשת עמל במידע הנמסר להם על-ידי המשתמשים או נאסף על-ידם בעת השימוש באתר. 

מסירת פרטים אישיים

חלק מהפעילויות באתר כרוכות במסירת פרטים אישיים כגון שם, כינוי, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הכתה בהם אתה לומד וכיוצא באלה. אינך חייב על פי החוק למסור נתונים אלה אולם ללא מסירת הפרטים לא תוכל להשתמש באתר. 

השימוש במידע

בעת השימוש באתר, עשוי להצטבר אצל בתי הספר ו/או אצל רשת עמל מידע על נוהגיך, העמודים שבהם צפית, הפעילויות בהן השתתפת, מיקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לאתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

·         כדי לאפשר לך להשתמש בתכנים, במדורים ובפעילויות באתר, כפי שיהיו מעת לעת;

·         כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור פעילויות ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל פעילויות ותכנים קיימים. המידע שישמש את מנהלי האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

·         לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך;

·         לשם יצירת קשר אתך במסגרת הפעילויות באתר וכן לצרכים לימודיים, כפי שייקבעו מעת לעת על בית הספר או מי מטעמו;

·         לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהמדורים והפעילויות הרלבנטיים באתר;

·         לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם. 

מסירת מידע לצד שלישי

מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

·         במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מנהלי האתר, בית הספר, רשת עמל או מי מטעמם. במקרים הנ"ל, רשאים בית הספר ו/או רשת עמל להעביר את המידע אודותיך לרשויות אכיפת החוק, לערכאות משפטיות, לנציגי משרד החינוך ולכל גורם רלבנטי נוסף לפי העניין ובהתאם לשיקול דעתם;

·         אם יתקבל בידי בית הספר או רשת עמל צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

·         בכל מקרה שבית הספר או רשת עמל יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

·         בכל מקרה אחר בו נתת את הסכמתך המפורשת ומראש למסירת המידע. הוראות סעיף זה אינן מקנות זכויות לצד שלישי כלשהו לדרוש ממנהלי האתר לקבל מידע והן לא תיחשבנה לחוזה לטובת צד שלישי.

·         במקרה שחלה על בית הספר או רשת עמל חובה למסור את המידע לפי כל דין, או שמסירת המידע נדרשת על ידי רשות מוסמכת, או שהיא מותרת לבית הספר לפי כל דין (לרבות לפי פרק ההגנות בחוק הגנת הפרטיות).

Cookies

עמל ובתי הספר משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב'עוגיות' חסוי, ומנהלי האתר נוקטים צעדי זהירות ואמצעים סבירים כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך רוצה בהתקנת 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהפעילויות והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה'עוגיות' במחשבך בכל רגע. הואיל וה'עוגיות' מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר. 

אבטחת מידע

בית הספר ורשת עמל עשויים ליישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע לפי שיקול דעתם. בעוד שמערכות ונהלים אלה עשויים לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין הם מספקים בטחון מוחלט. בית הספר ורשת עמל אינם מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חלה עליך אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון, כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו', וזאת על-מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי-מורשים.

שינויים במדיניות הפרטיות

בית הספר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. 

 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר