*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
רשימות
ChangedPasswordUsers
קישורים פסיה
מסמכים
רישום תלמידים
גיבוי פריסות דפים ודפים ראשיים
Modify settings and columns
דוחות של תוכן ומבנה
  
הצג: 
Target Audiencesמסנן
הוצא אליהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
<Where><Eq><FieldRef Name="CheckoutUser" LookupId="TRUE"/><Value Type="int"><UserID/></Value></Eq></Where>לאכל המסמכים והדפים שהוצאו אלי באתר זה ובאתרי המשנה
שאני שיניתי לאחרונההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
<Where><Eq><FieldRef Name="Editor" LookupId="TRUE"/><Value Type="int"><UserID/></Value></Eq></Where>לאכל המסמכים והדפים שאני שיניתי לאחרונה באתר זה ובאתרי המשנה
ממתין לאישורהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">2</Value></Eq></Where>לאכל המסמכים והדפים שהגשתי ושממתינים לאישור באתר זה ובאתרי המשנה
המשימות שליהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
<Where><Or><Eq><FieldRef Name="AssignedTo" LookupId="TRUE"/><Value Type="int"><UserID /></Value></Eq><Membership Type="CurrentUserGroups"><FieldRef Name="AssignedTo"/></Membership></Or></Where><OrderBy><FieldRef Name="DueDate"/></OrderBy>לאכל המשימות שהוקצו לי באתר זה ובאתרי המשנה
כל מסמכי הטיוטההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">3</Value></Eq></Where>לאכל המסמכים והדפים שעדיין לא פורסמו באתר זה ובאתרי המשנה
עומד להתחיל במהלך שבעת הימים הבאיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>לאכל המסמכים והדפים שיפורסמו ויהיו גלויים לקוראים בשבעת הימים הבאים באתר זה ובאתרי המשנה
התוקף עומד לפוג במהלך שבעת הימים הבאיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>לאכל המסמכים והדפים שיהיו גלויים רק למשתמשים מורשים בשבעת הימים הבאים באתר זה ובאתרי המשנה
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר