*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
חזון בית הספר
דבר המנהלת
תקנון בית ספרי
פדגוגיה
מבנה ארגוני
המסע לפולין
ועד הורים
עיתון
טפסים שונים
פרוייקטים חיצוניים
עמל בשביל ישראל

 תקנון בית ספרי

 

 קוד לבוש בית ספרי - קיץ

  • תלבושת בית ספר - חולצות שרוול קצר עם לוגו בית הספר. (לא גופיות)
  • אין להגיע עם כפכפים.
  • מכנסיים קצרים - מאורך חצי ירך.

לבוש הולם מכבד את האדם.

תודה על שיתוף הפעולה.
הנהלת בית הספר.

תקנון בית ספרי 

מצ"ב התקנון הבית ספרי לטיפוח תרבות ואקלים בית ספרי אשר נגזר מהתקנון המחוזי. המטרה היא לצמצם ולמגר את האלימות וליצור תרבות ואקלים בית ספרי המבטיחים תחושה מוגנת, מטפחים תחושת שייכות ומגבירים את רמת המעורבות החברתית בקרב התלמידים.

מטרת התקנון להציג מסרים ברורים וחד משמעיים המשקפים מדיניות אחידה המחייבת את כל באי ביה"ס.

 

חלק א'

כללי התנהגות

שלב א' - תגובה

שלב ב'- תגובה

שלב ג' - תגובה

1. יש להגיע בתלבושת אחידה

בפעם הראשונה ללא תלבושת:

1. רישום במזכירות.

2. שיחת בירור.

3. יידוע ההורים.

בפעם השנייה ללא

 תלבושת:

1. רישום במזכירות.

2. יידוע ההורים.

3. ביום למחרת יושעה ליום אחד.

בפעם השלישית ויותר ללא תלבושת:

1. רישום מזכירות.

2. זימון ההורים.

3. השעיה ליומיים ויותר.

2. חל איסור מוחלט על עישון בשטח ביה"ס

בפעם הראשונה נתפס מעשן:

1. רישום במזכירות.

2. שיחת בירור עם המחנכת והמרכזת.     

3. יידוע ההורים.

4. השעיה ליום אחד ביום למחרת.

בפעם השנייה נתפס מעשן:

1. רישום במזכירות.

2. יידוע ההורים וזימון הורים

3. השעיה ליומיים.

בפעם השלישית נתפס מעשן:

1. רישום במזכירות.

2. יידוע ההורים.

3. במצב של עישון חוזר הזמנה לועדת בין מקצועית אשר תדון בהמשך לימודיו בביה"ס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

כלל התנהגות

תגובת ביה"ס במקרה של הפרת הכלל

3. ונדליזם- גרפיטי

    אין לפגוע או להשחית רכוש ציבורי / פרטי

 

 

 

 

 

1. רישום במזכירות.

2. שיחת בירור ע"י המחנכת.

3. דיווח להורים והזמנתם לשיחה.

4. התלמיד ישא בנזק וישלם עלותו.

5. במקרים חמורים:

    א. השעיה על פי החומרה.

    ב. דווח למשטרה - על פי החומרה .

4. אלימות מילולית על סוגיה אסורה בהחלט קללות, הצקה ועלבונות כלפי תלמיד או מורה או מבוגר מצוות ביה"ס.

 

 

 

1. רישום במזכירות-תיעוד.

2. שיחת בירור ע"י המחנכת.

3. יידוע ההורים והזמנתם לשיחה.

4. השעיה ליום או יותר על פי חומרת המעשה.

5. במקרים חמורים השעיה מעל שישה ימים ודיווח למשטרה

5. אלימות פיזית- אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג       שהוא כלפי תלמידים וחמור ביותר כלפי מורים.

 

 

 

 

 

1. רישום במזכירות- תיעוד.

2. זימון הורים מיידית לביה"ס לשיחה בנוכחות מרכזת או מנהלת.      

3.השעיה מביה"ס בין 1-10 ימים על פי חומרת האירוע עוד באותו יום.

4. במקרים חמורים וחוזרים של אלימות דווח למשטרה ותישקל הרחקה מביה"ס לצמיתות.

5. תלמיד שיגיע אל ביה"ס  עם סכין או אולר יורחק מביה"ס לצמיתות

6. חשד לשימוש בסמים- חל איסור מוחלט על שימוש בסמים. 

 

 

 

 

 

1. היוועצות עם קצין הנוער במשטרה.

2. זימון התלמיד בליווי הוריו למנהלת ביה"ס.

3. במקביל תכונס וועדה בית ספרית בשיתוף שרות מבחן כמתחייב מחוזה מנכ"ל בנדון לבניית תכנית התערבות טיפולית.

4. המשך מעקב וטיפול.

5. תיעוד התהליך.

7. סחר בסמים- חל איסור מוחלט על סחר בסמים.

 סחר בסמים הינו עבירה פלילית

 

 

 

1. דיווח למשטרה.

2. זימון וועדה בית ספרית בשיתוף שרות מבחן לדיון בהתנהגות התלמיד ובכלל זה יישקל המשך לימודיו של התלמיד בביה"ס.

3. בניית תכנית טיפולית לתלמיד- בהתאם להחלטת הוועדה

4. תיעוד ומעקב. 

8. שתיית אלכוהול בביה"ס ו/או בפעילות בית ספרית- אסורה בהחלט.

חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול בשטח בית הספר וכן בפעילויות בית ספריות כגון: מסיבות , טיולים סיורים וכד'.

 

 

 

 

 

 

1. התלמיד יושעה ליום אחד ויוזמן לוועדה בין מקצועית  בבית הספר בליווי הוריו.

2. התלמיד יכין עבודה בנושא.

3. תמנע השתתפות התלמיד בפעילויות מחוץ לביה"ס בהתאם לסוג הפעילות.

4. תישקל מעורבות מקצועית טיפולית לגמילה מאלכוהול.

5. במקרים של דיווח אודות תלמיד הנמצא במצב של שכרות בביה"ס או מחוצה לו יש להפנות את המקרה לפקיד הסעד.

6. במקרים חוזרים תתכנס וועדה בין מקצועית שתדון בהתנהגותו החמורה של התלמיד ובנקיטת צעדים בהתאם. 

9. גניבה בבית הספר

גניבת רכוש פרטי ו/או ציבורי אסורה בהחלט.

 

 

 

 

 

1. שיחת ברור.

2. יימסר דיווח להורי התלמיד ובמקרה הצורך הזמנת ההורים לשיחה.

3. התלמיד ישא בעונש על פי שיקול צוות ביה"ס - ובכלל זה השעיה מביה"ס.

4. תיבנה עבור התלמיד תכנית התערבות.

5. תיעוד ומעקב אחר ביצוע תכנית ההתערבות.

בנסיבות אירוע חמורות:

1. דיווח למשטרה.

2. דיווח להורי הנפגע והפוגע.

3. קיום הליך בית ספרי כמתואר לעיל.

10. התנהגות בטיולים.

במהלך טיולים על התלמיד לנהוג על פי התקנון על כל סעיפיו.

על התלמיד להישמע להוראות המורים והמלווים.

 

 

 

 

 

 

1. על כל הפרה של התקנון במהלך הטיול יופעל שיקול דעת הצוות המלווה ותתקבל החלטה בהתאם לתקנון.תיתכן השעיה מפעילויות חברתיות במהלך הטיול כגון: מסיבות,פעילות ערב וכו'.

2. במקרים של הפרה חמורה של התקנון- התלמיד יוחזר לבית הספר לאלתר. הורי התלמיד יחויבו עבור עלות הנסיעה ותמנע מהתלמיד השתתפות בפעילות מחוץ לבית הספר על פי שיקול הנהלת בית הספר. תיתכן השעיה בפעילות מסוימת במהלך הטיול.

3. במקרים של התנהגויות חמורות הפוגעות ומסכנות את המשכו התקין של הטיול תישקל הפסקת הטיול, והתלמידים יוחזרו הביתה.

4. צוות ביה"ס ישקול אם לאפשר לתלמידים שהתנהגותם בעייתית במהלך השנה לצאת לטיולים.במקרים כאלה רשאי ביה"ס להתנות יציאת תלמידים אלו לטיולים בליווי הוריהם.

11. טוהר בחינות.

חובת התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.

 

 

 

 

1. פסילת הבחינה ,זימון ההורים לבירור, התלמיד יחויב להגיש עבודה בנושא טוהר בחינות.

2. מקרה של העתקה במהלך בחינות בגרות ביה"ס ינהג בהתאם לחוזר מנכ"ל בנדון.

3. בכל מקרה של העתקה במבחן בגרות חלה על ביה"ס חובת דיווח לאגף הבחינות.הטיפול במקרה יועבר למטה משרד החינוך(האגף לחינוך העי"ס) אגף הבחינות.

 חלק ב'

 חובה על כל המורים לדווח במערכת המנב"ס העדריות ואיחורים.

חובה על המחנכים לבדוק את הדיווחים ולהגיב באופן שוטף. חובה על המחנכים אשר יתקלו בבעיה שהמורים המקצועיים המלמדים בכיתתם לא מדווחים באופן שוטף במנב"ס, לדווח על כך מיד להנהלת בית הספר.

 

כלל התנהגות

תגובת ביה"ס במקרה של הפרת הכלל

1.עמידה בלוח זמנים – יש להגיע בזמן לביה"ס ולהיכנס בזמן לשעורים ולהימנע מאיחורים.

1. שיחת בירור של המחנכת עם התלמיד לאחר שצבר 3 איחורים ויידוע ההורים.

2. במקרה של איחורים חוזרים מעל 3 איחורים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה ומרכזת השכבה.

3. במידה והאיחורים נמשכים ולא נפסקים:

זימון ועדה בין מקצועית בשיתוף קצינת ביקור סדיר.

היעדרויות

תגובת ביה"ס לאחר הפרת הכלל

2.על התלמיד להיות נוכח בכל השעורים .

על התלמיד להציג אישורים מתאימים על כל היעדרות.

1. תלמיד הנעדר משעור ממקצוע מסוים או יותר ממספר השעות השבועיות הנלמדות במקצוע זה,ייודעו הוריו ותיערך עמו שיחת בירור.

2. תלמיד הממשיך להעדר משעורי מקצוע מסוים או מביה"ס ברצף או לסירוגין ללא אישור:

א. יוזמן לשיחה עם הוריו.

ב. יועבר דיווח לקצינת בקור סדיר.

3. תלמיד הממשיך להעדר יועבר לטיפול קצינת ביקור סדיר.

המפקחת תיודע ותכונס ועדה בין מקצועית שתדון בהמשך לימודיו.


כללי התנהגות

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית

3. שוטטות בתוך ביה"ס ויציאה משטח בית הספר אסורה בהחלט.

תלמיד לא ישוטט בתוך ביה"ס ומחוצה לו במהלך יום הלימודים ללא אישור מבית הספר.

1. שיחת בירור עם המחנכת ובניית תוכנית התערבות.

2. יימסר דיווח להורי התלמיד.

3. תיקבע מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות זו.

4. תיעוד

1. התלמיד והוריו יוזמנו לוועדה בין מקצועית בבית הספר.

2. בניית תוכנית התערבות לתלמיד.

3. תיעוד.

1. יימסר דיווח לפיקוח לרשות ולקב"ס.

2. במקרים חוזרים של שוטטות – תתכנס וועדה בין מקצועית ותדון בתפקודו של התלמיד ובכלל זה בהמשך לימודיו בביה"ס.

3. תיעוד.

 

התייחסות משרד החינוך להיעדרויות תלמידים

כמו כן משרד החינוך החליט ומחייב את בתיה"ס להכליל את הנוכחות כמרכיב בהערכת הישגי התלמיד.

 

להלן מהות השיטה  ועקרונותיה המחייבת את כל המורים לנהוג על פיה:

 

1. בכל מקצוע יכול תלמיד להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.

2. הציון מורכב משני מדדים , ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

א. הישגים אקדמיים: ציוני המבחנים והבחנים , הכנת שעורי בית , עמידה במטלות לימודיות וכד'- יש לשקלל את כל המרכיבים.

ב. נוכחות סדירה בשעורים : על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מצודקות  שנרשמו לתלמיד לאורך מועד למידה כפי שהוא מוגדר בביה"ס (מחצית ,שליש וכד') ועל פי מפתח חישוב שיובא בהמשך לשקלל אותם לציון נוכחות.

3. על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי וציון הנוכחות- והמספר שיתקבל יהיה ציונו של התלמיד במקצוע.

4. החישוב יעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה.

 

אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע:

מרכיב הנוכחות מחושב ביחס למס' השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע – "יחידת למידה שבועית".

א. תלמיד שלא נעדר כלל ותלמיד שנעדר עד "יחידת למידה שבועית" אחת – ציונם בהתנהגות אפס.   

ב. תלמיד שנעדר מעל "יחידת למידה שבועית" אחת ועד "יחידת למידה שבועית" – ציונו (5-), כלומר מציונו האקדמי תופחתנה חמש נקודות.

ג. על כל צבירה של " יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה 2.5 נקודות.

 

חישוב הציון הסופי במקצוע:

על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי והציון בנוכחות- לצורך מתן ציון סופי לתלמיד.

א. תלמיד שלא נעדר כלל או נעדר מ"יחידת למידה שבועית" אחת,ציונו הסופי זהה לציון האקדמי שניתן לו.

ב. היעדרויות נוספות תגרומנה להפחתה מהציון האקדמי בהתאם למפתח שהוגדר לעיל.

ג. תלמיד שנעדר 5 " יחידת למידה שבועית" ומעלה, ציונו במקצוע יהיה שלילי.

 

דוגמאות:

1. במקצוע מסוים לומדים 4 שעות שבועיות . תלמיד שצבר במשך תקופת המחצית 6 היעדרויות בלתי מוצדקות ועוד 4 היעדרויות מוצדקות. כמו כן הציון האקדמי שלו הוא 78 .

 

            להלן אופן חישוב הציון שלו במקצוע:

            הציון האקדמי = 78

            ציון הנוכחות  = 5- (התלמיד נעדר ללא הצדקה מ"יחידת למידה שבועית" וחצי)

            הציון הסופי = 73

היעדרויות שביה"ס יכיר כמוצדקות:

1.      היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה - שבוע ימים. היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה (סבא, סבתא דוד וכו') - יום אחד.

2.      היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה - יום אחד.

3.      היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור השתתפות בפועל ולא באמצעות מכתב הזימון).

4.      היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בביה"ס, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד'- בכמות ובתחומים המאושרים מראש ע"י ביה"ס.

5.      היעדרות בשל מילוי תפקידים בביה"ס (שמירה בשער, תורנויות וכד').

6.      היעדרות בשל מבחן תיאוריה ראשון ומבחן מעשי ראשון בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

7.      היעדרות בשל אשפוז/ בדיקה בביה"ח (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).

 בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה כנ"ל תוגשנה בכתב ע"י התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל ביה"ס יעמוד בראשה .

 היעדרות שאינה מוצדקת ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינם כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.  

 

חלק ג'  

1.      מתן ציון - על כל מורה להסביר ולפרסם את הקריטריונים למתן ציון (על פי חוברת פריסת הערכה). ערעור על ציון - ניתן להגיש ערעור על דרך בדיקת מבחן בכל מקצוע בכתב , מנומק למרכז מקצוע באותו תחום.

2.      לוח מבחנים - נקבע ע"י צוות שכבתי הכולל תלמידים, מחנכים ומרכזי שיכבה. לאחר פרסום לוח המבחנים, כל שינוי יתואם אך ורק עם מרכז השכבה. אין לקיים בחני פתע בתקופת המבחנים.

3.      מועד החזרת מבחנים ועבודות - מקסימום שבועיים מיום הבחינה או מועד ההגשה.

4.      מתמטיקה, פיזיקה בחט"ע - ניתן לערוך בחני פתע המתבססים על נושאים שנלמדו בשלוש השיעורים האחרונים על בסיס שעורי בית ותרגילים שנפתרו בכיתה.

5.      איסור הרכבת מלתעות - תלמידים רבים מרכיבים מכשיר "מלתעות" על שיניהם כדי לרזות. מכשיר זה אינו מאפשר הגשת עזרה ראשונה בשעת חרום (הנשמה, הוצאת הלשון בשעת התעלפות, החדרת מכשיר רפואי דרך הפה וכו'). לכן חל איסור מוחלט על תלמידים להרכיב  "מלתעות " בזמן שהותם במוסד החינוך ובכל פעילות המתבצעת מטעם מוסד החינוך (מתוך חוזר מנכ"ל נא/1 יב' באלול תש"ן)

6.      איסור נשיאה ואחזקה של כלים ומכשירים חדים - בהמשך להוראה בסעיף 5 שבחוזר המיוחד ד', תשמ"ז - "אלימות", אנו מבהירים בזאת, כי בכל מסגרות החינוך (הפורמאלי והבלתי פורמאלי)  חל איסור מוחלט על נשיאה ואחזקה של סכינים קפיצים, כלים ומכשירים חדים ומסוכנים, העלולים לגרום לחבלה גופנית ולנזק ברכוש. יחד עם זאת, בתי"ס יתירו לתלמידים לשאת כלים המשמשים אותם לצורך לימודיהם, באישור המורה האחראי. במקרים אלה יקפידו המורים להורות לתלמידים, כי השימוש בכלים אלה מוגבל לאותם לימודים (מתוך חוזר מנכ"ל : נא/1 ,יב' באלול התש"ן)

7.      נפצים - חל איסור מוחלט על הבאת נפצים לביה"ס, על מנת לשמור על ביטחונם ושלומם של כלל התלמידים.

8.      מים - חל איסור מוחלט על משחקי מים, הר חברים או זריקת שקיות מים מן הקומות העליונות, על מנת לשמור על שלומם של כלל התלמידים. תלמיד אשר יפר הוראה זו יוענש במלוא חומרת הדין. 

9.      פגיעות תלמידים - על כל פגיעה, עקב פעילות מטעם ביה"ס כגון: יום שדה וטיולים, או בביה"ס כגון: עבודה בסדנה, שיעורי ספורט, ופעילות בהפסקה, חלה חובת דיווח למזכירת ביה"ס. על פי ההסדר הארצי, התלמידים מבוטחים במקרה של פגיעה בדרכם אל ביה"ס, בזמן שהייתם בביה"ס ובדרכם הביתה. אין הביטוח חל על משקפיים או על ציוד אחר.

10. אופניים/ אופנועים/קורקינט - אין להכניס אופניים / אופנועים / קורקינט לבניין ביה"ס, יש להחנות במגרש החנייה, אין להגיע עם קורקינט לביה"ס.

11. קבלת הורים - כל מורה, מחנך, מרכז שכבה, איש הנהלה יפרסם את מועד קבלת הורים שהחליט עליו ומקום המפגש.

12. שמירה על סביבה אסתטית - בכוחות משותפים והתמדה, נצליח מורים ותלמידים, לחיות בסביבה אסתטית ומטופחת בכיתות הלימוד, במסדרונות ובחצרות.

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר