*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
על בית הספר
דבר המנהל
עיתון בית הספר
מסלולים ומגמות
תקנון
חינוך ערכי
אלבום תמונות
מבנה אירגוני
תקנון נוהל משמעת 
 
 

1. איסורים מוחלטים לכלל התלמידים:

- אין לנהוג באלימות - חל איסור מוחלט על כל פגיעה פיזית באחר.
תלמיד שיעבור על איסור זה, יושעה מלימודים ל - 5 ימים, יורד לו ציון בהתנהגות
ויתוייק מכתב
לתיקו האישי.

 - אין לפגוע ו/או להשחית רכוש ביה"ס ורכוש הזולת.
תלמיד שימצא גונב או מחבל ברכוש, יושעה לפחות ל - 5 ימים ויתוייק מכתב לתיקו האישי.

 - אין להתנהג בחוסר כבוד, חוצפה ועזות מצח כלפי באי ביה"ס, בעלי תפקידים,
מורים, עובדים ותלמידים.
העובר על איסור זה ייענש בחומרה. התלמיד ייכנס למחרת לביה"ס בליווי הוריו
בלבד ויתוייק מכתב לתיקו האישי.

 - אין לזרוק חפצים שעלולים לפגוע ולגרום נזק לאדם או לרכוש בכל מקום בשטח ביה"ס.
תלמיד שיעבור על איסור זה יושעה מביה"ס למשך שלושה ימים. מכתב אודות 
 האירוע יתוייק בתיקו האישי.

בנוסף:

עפ"י החלטת הנהלת ביה"ס תשקל:

* פנייה למשטרה

* הרחקה מביה"ס לצמיתות.

ועדת מעקב ובקרב בית ספרית:

תלמידים אשר יעברו על איסורים אלה יוזמנו, במקביל לסנקציות, לועדת מעקב ובקרה קבועה.

הועדה תשמש כאמצעי חינוכי ומטרתה ללוות, לסייע ולתמוך בתלמידים אלו.

הרכב הועדה: יועצת השכבה, נציג הנהלת ביה"ס, 2 מורים מהצוות החינוכי.

- אין להיעדר משעור ללא רשות מראש וללא סיבה מוצדקת.

- אין לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור בכתב מרכז השכבה או אחד מחברי ההנהלה.

- כניסת תלמידים לחדר המורים, תעשה במקרים דחופים בלבד ובאישור מורה.

- אין לעשן בכיתות, במסדרונות ובחצר ביה"ס.

- כל שימוש בטלפון סלולרי, דיסקמן וכד' בזמן שיעור - אסור בהחלט.

- ביה"ס הינו מוסד חינוכי ולכן על התלמידים לבוא לביה"ס בתלבושת הולמת.

- אין לאכול ולשתות (למעט מים) במהלך השיעור.

על פי תפיסתנו, אחד מתפקידיו החשובים של ביה"ס הינו חינוך לאחריות. אנו רואים את התלמיד כאחראי על לימודיו, על עמידה בלוח הזמנים ועל שמירת סביבה נקייה ומטופחת. לפיכך במהלך השנה נקפיד על הנקודות הבאות:

2. נוכחות/היעדרות תלמידים לכלל התלמידים:

- על התלמיד להשתתף בכל השיעורים ולהקפיד על זמן תחילת השיעור וסיומו.
אין לצאת
מהכיתה במהלך השיעור.

- על כל היעדרות צפויה, חייב התלמיד לקבל אישור מהמחנך/ת.

במקרה של מחלה, יש לדווח למחנך/ת באותו יום. היעדרות ממושכת מטעמי מחלה, מחייבת

אישור רפואי. שחרור מתמשך מלימודים, מחייב אישור מנהלת החטיבה ו/או מנהלת ביה"ס.

- תלמיד הנעדר משיעור (מכל סיבה שהיא) חייב להשלים את חומר הלימוד.

 - עפ"י תקנות משרד החינוך, אין לתכנן נסיעה לחו"ל, טיולים וחופשות
משפחתיות, ע"ח ימי לימוד. במקרים חריגים בלבד, יש להעביר בקשה מספיק
זמן מראש למנהלתהחטיבה ולחכות לאישורה. יש לזכור, כי בכל היעדרות כזו,
האחריות על השלמות לימודיות מוטלת על התלמיד והוריו בלבד. אין ביה"ס מחויב
 במבחנים  חוזרים ובדחיית מועד להגשת עבודות נדרשות.

- על התלמיד להשתתף בכל הפעילויות המאורגנות ע"י ביה"ס, בתוכו ומחוצה
 לו (כדוגמת טיולים, ימי עיון וסיורים לימודיים, ימי פעילות מיוחדת). ביה"ס
וההורים ינקטו באמצעים הדרושים, על מנת לאפשר השתתפותם של כלל
התלמידים.

בביה"ס פועלת שיטת המנות. שיטה זו מונה את סה"כ ההיעדרויות של התלמיד.
השיטה פועלת בנפרד לכל מקצוע, כאשר המנות סופרות את שעות ההיעדרות.
מנת היעדרות פרושה, היעדרות ממספר השיעורים השבועיים בכל מקצוע.

אופן החישוב:

תלמיד שצבר עד מנת היעדרות במקצוע מסוים, ציונו לא ישתנה.

תלמיד שצבר מעל "מנת היעדרות" אחת ועד שתיים יופחת ציונו ב - 5 נקודות.

כל היעדרות נוספת, תביא להפחתה של 5 נק' נוספות.

היעדרות לא תיכלל בחישוב המנות במקרים הבאים:

- מחלה מלווה באישור רופא.

- שמחה / אבל משפחתי.

- מילוי תפקיד/ייצוג מטעם ביה"ס.

- שחרור ע"י מחנך, רכז שכבה, יועצת.

על התלמיד הנעדר להציג את האישור מיד לאחר שובו לביה"ס. היעדרות ללא
הצגת אישור תיכלל במניין ההיעדרויות. ביה"ס יידע את ההורים על ההיעדרויות,
 בכל מקצוע, ובמקרים מסוימים יוזמנו ההורים לביה"ס.

- תלמיד שצבר 5 היעדרויות בלתי מוצדקות ישלח מכתב יידוע והתראה
 ע"י המחנך אליו ואל הוריו. 
במידה שימשיך להיעדר, הינו צפוי לקבלת מכתבי
 התראה, השעייה מלימודים, והזמנת ההורים
לשיחה בביה"ס. במקרים קיצוניים
 תחל הנהלת ביה"ס  במהלכים פורמליים להפסקת לימודיו של
התלמיד בביה"ס.

- תלמיד יכול להשתחרר משיעור, לצורך מטלות אחרות מחוץ לביה"ס, אך ורק
 באישור של רכז
השכבה/או מנהל.

3. איחורים והפרעות

- איחור לשיעור פירושו, כניסה לכיתה אחרי המורה. תלמיד מאחר יירשם במזכירות ביה"ס.

- תלמיד המאחר לשיעור, ויש בידו אישור בכתב ייכנס לכיתה ולא יירשם לו איחור.

- תלמיד אשר הפריע במהלך השיעור, ירשום לו המורה הפרעה ויידע אותו על כך.

- במקרה של הפרעה חמורה, או פגיעה קשה בתקנות, ישלח התלמיד לרכז
 המשמעת / רכז השכבה
ולא יחזור ללימודים עד אשר יקבל אישור לכך.

- תלמיד שיצבור 6 הרשמות, הוריו יוזמנו לשיחה.

- תלמיד שיצבור 9 הרשמות יושעה מביה"ס.

4. כללי בטיחות

- יש לגלות ערנות לכל חפץ חשוד ולדווח מיידית לאחראי הביטחון, או למאבטח
 או למזכירות
ביה"ס.

- יש להקפיד על הוראות בטיחות בהתאם להנחיות המורה, בשיעורי מעבדה,
 חינוך גופני, טיולים
ופעילות חוץ בית-ספריות.

- הרכיבה על אופניים, גלגיליות, "סקייטבורד", קורקינט במתחם ביה"ס, אסורה
 בכל שעות
היממה.

- משחקי כדור יתקיימו אך ורק באולמות הספורט, ובמגרש המיועד לכך.

5. ניקיון וטיפוח

- כל תלמיד ייקח חלק באחריות לשמירה על ניקיון הכיתות, המסדרונות וחצר ביה"ס.

ובנוסף
יונהגו שתי תורנויות.

תורנות שכבה: התורנים ידאגו לניקיון ולטיפוח שטח השכבה, מסדרונות ושירותים.

- תורני כיתה : התורנים יהיו אחראים על ניקיון הכיתה לאורך כל היום. בסוף היום
 ידאגו להרמת
הכיסאות ולהשארת הכיתה נקייה ומסודרת.

- כל כיתה תשמור על ציוד הכתה.

- אין לצייר ולכתוב על גבי שולחנות, כסאות, קירות וכל דבר שלא נועד לכך.

6. נוהל בחינות

- זכותו של התלמיד לקבל שיעור חזרה לפני מבחן.

- מועדי בחינות והגשת עבודות יפורסמו באמצעות לוח מבחנים.

- אין לקיים יותר משלושה מבחנים בשבוע.

- מבחן יוחזר לא יאוחר משבועיים לאחר מועדו. המבחן יוחזר מתוקן בכתב ברור,
 תוך הקפדה
על פירוט הניקוד לכל תשובה.

- מורה לא יקיים מבחן חדש, עד אשר יוחזרו לתלמיד מבחן קודם.

- בוחן הינו אמצעי לבדיקת הישגים. בוחן יינתן ללא הודעה מוקדמת. משך הבוחן
 כ - 15 דק'
והיקפו לא יעלה על חומר שנלמד בשני שיעורים אחרונים.

- יש להימנע ממתן בוחן ביום שבו מתקיימת בחינה.

- זכותו של תלמיד לערער בפני מורה על הציון.

- במידה וערעורו לא התקבל, זכותו לפנות לרכז המקצוע.

- תלמיד בחטיבה העליונה אשר לא ניגש לבחינה ויש בידו אישור המסביר את
היעדרותו  רשאי
להיבחן במועד ב' באישור המורה המקצועי.

- תלמיד בחטיבת הביניים יקבע עם המורה מועד לבחינה.

ביה"ס ישקוד על טיפוח הדיאלוג הבינאישי שבין המורה לתלמיד.

למחנכים ולמורים המקצועיים אחריות ישירה וכוללת לשיעוריהם בכל התחומים:
תוכניים,
משמעתיים וחינוכיים. חובת המחנך והמורה למקצועיות בחינוך ובהוראה
 וליחס מכבד כלפי
תלמידים, הוריהם ועובדי ביה"ס.

 

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר