התיכב תעמשמ

.תעמשמ יהמ

."תעמשמ" גשומל תונוש תורדגה

.תעמשמ תויעבל םימרוגה

.היעבה ןוחבא

.(םיעוריא חותינ) .תעמשמ תויעבב לופט

.םיטרסומ םיעוריא תיצמת

 
:תעמשמ יהמ

גשומה .הנוש הסיפת ךרדב תעמשמ גשומל תוסחייתמ תוירקיע תוטלוב תושיג שלש
השיגו םלוע תופקשה גציימ אוהו םינוש םינפואב ךוניח ישנא י"ע ספתנ "תעמשמ"
.םייחל הנוש
:תושיגה
ךכ ידי לעו ישפוחה ונוצר יפ לע לועפל םדאל תרשפאמ - זכרמב טרפה תדמעה
תראותמ וז השיג) .ותוגהנתהב ותוא החנתש ,תימצע תעמשמ חתפי אוהש םינימאמ
תעמשמ(.1950 ,"ליהרמס" רפסה תיבב ךוניחה יכרד תגצהב לינ י"ע תטרופמו
טלחומ שפוח=
תושירדלו תומרונל םאתהב "ףפוכתה"ל ךירצ טרפה - זכרמב הרבחה תדמעה
ורפסב תראותמ וז השיג) .טרפה יכרצל רבעמ תודמוע תויתרבח תורטמ .הרבחה
תומרונל טרפה לש תויצ = תעמשמ(.1935 ,"תיגוגדפה המאופה" וקנרקמ לש
.תויתרבח
תומרונ עבוק הרבחה גציימה הרומה .הימונוטואה תלבגה ךות זכרמב טרפה תדמעה
יכרצל םאתהב אלו ומצע דליה יכרצל םאתהב תועבקנ תומרונה .דליה תא תובייחמה
םיבתכ" קא'צרוק לש ורפסב תראותמ וז השיג) .םירגובמה תרבח
.דליל בוטש תבשוח הרבחהש המ = תעמשמ(.1957,"םייגוגדפ

לעו תויגולוכיספ תושיג לע םיססבתמ םא רחא ןפואב תעמשמ גשומה תא ןיבהל ןתינ
.טרפה לש ילאידיאה דוקפתה תא ןתרדגה
ןונכתב יוקל לש ומויק לע הדיעמ תעמשמ תייעב- תיטקדידה השיגה
.הקיטקדיד= תעמשמ.ידומילה
רשקהב .דיחיה לש תוגהנתה תייעבכ תספתנ תעמשמ תייעב -תילאודיבדניאה השיגה
הסיפת :טרפה לש ותוגהנתה תקידבל תויטרואית תויורשפא 3 תומייק וז השיגל
תימנידוכיספ הסיפת המשגהה תסיפת תיתוגהנתה
םידימלת ןיבו םידימלתל הרומ ןיב םיסחימ קלח איה תעמשמ -תיתרבחה השיגה
.םמצע ןיבל

תויעב ןורתפב תעד לוקיש" :לע ססבתהו חקלנ "תעמשמ יהמ" אשונה תוצמת)
.ךוניחב חופיטה רקחל ןוכמה תאצוהב ,בל-רב םירמו יקסנלימס ןתנוי "התכב
הדרו ר"ד ,לגס תירש ר"ד,ינועמש הרש "התכב תעמשמ" לע ססבתמ רמחה ןכ ומכ
(ךוניח ידבוע תרשכהב תוינכות חותיפו רקחמל רפסה תיב-ת"פומ תאצוה ,ינורש

 
:תעמשמל תורדגה

השיג) התכב תושרדנה תומרונל םאתהב םייוצר םילגרה י"פע דליה תוגהנתה
.(תיטסירויבהב
ןיבל טרפה לש ויפחדו ויכרצ ןיב תגשומה ןוזיאה תמר יפ לע רצונה חלצומ דוקפת
(.תיטילנאוכיספ השיג).תולבוקמה תומרונה

ימצעה"ו "ימצעה" תוסיפת ןיב המאתה לש םיימינפ םיכילהתמ תעבונ תעמשמה
(תיטסינמוה השיג) .הביבסהמ לבקמ אוהש םיבושמה ןיבל טרפה לש "ילאידיאה

.(סרוקיירד).הב םיררושה םיקוחה תלבק י"ע הרבחב תובלתשהל םיכרדה
דוקפת ול רשפאל ידכ ולצא םיחתפתמו טרפה לצא םימייקה םינווגמ םירושיכו תולוכי
(.תיתוחתפתהה השיגה ).תיתרבחה תרגסמב

תיב תכרעמ) ימיטיגל חוכ י"ע תולטומ ןקלח רשא תויתרבח תומרונ לש תכרעמ
(תיתרבחה השיגה).תיבהמ תואבומו תוחתפתמ ןקלחו (רפסה

- גנילדומה יזמר).תומרונה.. -םילגרהה תא תומיגדמה תויומד יוקיח לש ךילהת
(תיתרבחה הדימלה תשיג

ימינפ הטילש םוקימ

קיודמו בוט שורפו תויתרבחה תוכרעמה תאירק לש םיפוצר םיכילהת לש האצות
(תיביטנגוק השיג) .אצמנ טרפה הב תכרעמב םייתרבחה םיזמרה לש 
םימרוגה :התכב תעמשמ:םייטקדיד םימרוג

יוקל רבסה
תמאתומ אל הארוה תמר
םומעש

:םייתרבח םימרוג

תילילש תיתצובק הקימניד
תוגיהנמ יקבאמ
הייחד

:םייתוחתפתה םייתרבח םימרוג

תורגבתה ליג
םינימה ןיב םיסחי

:םיינוציח םייתביבס םימרוג

עוריא
יתחפשמ ןוסא:םייתכרעמ בצמ ימרוג

תולמעתה רועש ירחא
הליעפ הקספה ירחא
הביסמל תורזח
ןחבמ

:התכב לוהינ ימרוג

הדובע ילגרה רסח
םירורב תולובג רסח
דומילה ינכתו יפואה ןיבו תידומילה הביבסה רודס ןיב המאתה רסח
.תילילש הרומ תוסחייתה

 
:לופיטו ןוחבא

םיימינפה םימרוגהו תיתייעבה תוגהנתהה תא חתנל שי תעמשמ תויעבב לפטל ידכ
.םייתביבסהו
:ליעי ןוחבא
?תוגהנתהה העירפמ ימלו המל
?תוגהנתהל ומרגש תוביסה ןהמ
?תוגהנתהה תואצות תויהל תולוכי המ

הבוגתה בלש אב ןוחביאה רחאל

ליגרת

:תואבה תוירוגטקה י"פע ןתוא ונחבו תוירשפא תובוגת תמישר וניכה
תויבויח דימלתל תורישי תובוגת
תוילילש דימלתל תורישי תובוגת
יבמופב -תורישי תוילילש תובוגת
התיכה לכל תונווכמה תויבויח תובוגת
התיכה לכל תונווכמה תוילילש תובוגת

.תעמשמ תויעב םע תודדומתהב ךנחמה לש ודיקפתל תעדה תא תתל בושח