*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אתר ראשי לשון
הבנה והבעה
סוגי טקסטים ומושגים
סיכום בורר
כתיבת חיבור
אמצעים רטוריים
מבנה לוגי של טקסט
המילון
אוצר מילים וביטויים
תורת ההגה
מערכת הפועל
תצורת השם
תחביר
תוכנית לימודים
מבחני בגרות
הבעה עברית  
 

שלושת הממדים בהבנת הנקרא

תלמיד יקר,

 בעת קריאת טקסטים עליך להתמודד עם שלושה ממדים: איתור מידע, פרשנות והיסק(מסקנה), הערכה וביקורת.

איתור מידע – חיפוש בטקסט נתונים, עובדות, הסברים, נימוקים, דעות המוצגות בצורה מפורשת. הרעיון המרכזי בטקסט  (אם הוא מוצג בצורה מפורשת וברורה).

בשאלות העוסקות באיתור מידע הינך נדרש לאתר פרטי מידע הרלוונטיים למטלה: לזהות יחסים בין פרטי מידע שונים, לסדר פרטי מידע ברצף, למזג פרטי מידע שונים מתוך אותו טקסט, להשוות ולשלב פרטי מידע משני מקורות. באיתור מידע כלולות גם שאלות הקשורות למבנה הטקסט, מידע המופיע בכותרת או בהערת שוליים.

פרשנות והיסק – שאלות בתחום זה עוסקות בעניינים שאינם מפורשים בטקסט, אלא משתמעים ממנו. השאלות עוסקות בנושא הטקסט, מטרת הכותב, יחסים בין חלקי הטקסט, אוצר המילים, הרעיון המרכזי אם אינו מוצג בצורה מפורשת, הסקת מסקנות, השוואה בין טקסטים או בין טקסט לתרשים, וכן  שאלות שמטרתן לבסס או להפריך עמדה (לבטל דעה), או שעוסקות בקשר בין הפסקות לטקסט השלם. בתשובות לשאלות של פרשנות וביקורת יכולות להיות יותר מתשובה אחת.

הערכה וביקורת – מטרת השאלות של הערכה וביקורת היא קריאה ביקורתית. על הקורא לבחון את הטקסט, את אמינותו ולהביע דעה אישית מנומקת. בשאלות אלה על הקורא לזהות את כוונת הכותב ובדיקת דרכי השכנוע שלו. הקורא מביע את דעתו על הרעיונות שבטקסט, תומך בהם או מסתייג מהם.

בתשובות לשאלות אלו יש יותר מתשובה אחת, כי היא תלויה באדם המשיב, ולכן ההנמקה חשובה.

על המשיב להתבסס על הכתוב, על הגיונו ועל דרך השקפתו.

   מתוך "שאלה של טקסט – הבנה והבעה" ת"ל, תשס"ח  2008 

   קישורים:

א.  כללים  והסברים  לכתיבת טקסט טיעון 

ב. מחוון לזיהוי טיעונים

ג. כללים לכתיבת חיבור 

                                                                                                                                                             ליאת שושני

                                  

                                                  

 

                              

 

 

 חדר מקצוע

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר