*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אתר ראשי לשון
הבנה והבעה
סוגי טקסטים ומושגים
סיכום בורר
כתיבת חיבור
אמצעים רטוריים
מבנה לוגי של טקסט
המילון
מאפייני המילונים
פרטים דקדוקיים
השוואת מילונים
אוצר מילים וביטויים
תורת ההגה
מערכת הפועל
תצורת השם
תחביר
תוכנית לימודים
מבחני בגרות
סיכום בורר 
 

  קישור לאתר קל וחומר בלשון        תבניות לכתיבת סיכום  

                                                      המאמר  "הסלנג הישראלי " בגרות קיץ/ תש"ע

 מטלת סיכום  (שאלה מספר 9)

 סכם את המאמר (בהיקף של כ- 12 שורות). בסיכומך כתוב על הסלנג הישראלי מאז קום המדינה ועד ימינו.

[שימו לב !

þ     ראשית קראו היטב את דרישת המטלה.

þ     אין להתייחס בסיכום לנתונים שלא נתבקשו במטלה.

þ     אין להביא דוגמות /הסברים.

þ     אין להביא את דעתכם האישית.

þ     אין לציין בסוף הסיכום את המילה: לסיכום ...... 

סיכום

המאמר "הסלנג הישראלי", שעובד על פי רוזנטל ר' בשנת 2007 עוסק /דן בהתפתחות הסלנג הישראלי ובשינויים שחלו בו. 

 הסלנג הישראלי,   שלאחר קום המדינה ,הושפע בעיקר מהסלנג הצבאי, שהפך לנחלת הכלל.

 משנות ה 80-ואילך ירדה ההשפעה של הסלנג הצבאי, והסלנג מעולמם של הצעירים השתלט/השתרש. במהלך הזמן חלו שינויים

 במידת  ההשפעה של השפות השונות על הסלנג . מילים רבות מן היידיש נעלמו, והחל משנות ה-90 נכרת  התגברות בולטת של

הסלנג שמקורו בערבית. בעשורים האחרונים בהשפעת מוזיקת הפופ, הטלוויזיה, המחשבים ותהלכי הגלובליזציה,

גברה מאוד השפעת האנגלית על הסלנג הישראלי .הסלנג זכה להכרה כתחום שפה לגיטימי ובעל תפקידים חשובים.    

                                                                                                                                                                         ליאת שושני

                                                                       

                                                                       

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 חדר מקצוע

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר