:הלאה םירתאב רזעיהל ולכות תובושת תאיצמל

(טנלמע לש רתאה ךותמ) האושה לש ןמז ריצ
.הפמ יפ לע הפוריא תונידממ תחא לכב םידוהיה לרוג


?ופדר אל םיצאנה הצובק וזיא
.1
םינעוצ
................
םירא
. ..............
םידוהי ................
םינלופו םיבאלס ................

?הלגנמ השע המ
.2
.גרוהל האצוה תודיחי לע דקיפ
................
.זגב גרוהל האצוה לע דקיפ
................
.האופרב םיירזכא םייוסינ
... ............
.קסע יתב תריגס
................

?ןוטלשל רלטיה הלע דציכ
.3
.תיאבצ הכיפהב
................
.ויבאמ ןוטלשה תא שרי אוה
... ............
.תויטרקומד תוריחבב
...... .........
.תירבה תולעב ידיב הנומ
.... ...........

?השרו וטגב תוממוקתהה דקפמ היה ימ
.4
.קא'צרוק שונאי
................
.'ץיבלינא יכדרמ
................
.ןילאטס ףסוי
. ... ............
.שנס הנח
................

?תיצאנה הינמרג לש תירב תלעב התייה הנידמ וזיא
.5
.הילטיא
................
.ןילופ
................
.הילגנא
................
.תירבה תוצרא
................

?גרוהל אצוהו לארשיב טפשנ ,ספתנש הובגה יצאנה ןיצקה והימ
.6
.רלטיה ףלודא
................
.ןמכייא ףלודא
................
.הלגנמ ר"ד
................
.קוינאימד ןאוויא
................

?תאשל םידוהיה וצלוא ןולק תוא הזיא
.7
.דגבה שד לע דוד ןגמ וילעו בוהצ יאלט
................
.שדה לע לארשי לגד לש ןבל-לוחכ יאלט
................
.הפיכ
................
.ןולק תותוא תאשל וצלוא אל םידוהי
................

?1938-ב "חלודבה ליל"ב היה המ
.8
.הינמרגב םידוהי לש קסע יתב לש הפירשו הזיזב
................
.ןילופ יבחר לכב תסנכ יתב תסירה
................
.ץיוושוא הנחמ תמקה
................
.םידוהי יפסכב תיכוכזל תשורח תיב תמקה
................

?רלטיה תא גרה ימ
.9
אוהו ימואלניב טפשמל ותוא ואיבה תירבה תוצרא אבצ ילייח
................
.תוומל ןודינ
........................
.טפשמ ילב הייריב גרוהל ותוא ואיצוה םיטייבוס םילייח
................
.יוכיס ול ןיאש ןיבהשכ דבאתה רלטיה
................
.הנש 17 ינפל בל ףקתהמ תמ רלטיה
................

?טארנדוי והמ .10
.וטגב םידוהיה תויוכז לע רומשל יארחאש שיא
................
.וטגב שובחל םידוהיה וצלואש עבוכה םש ................
.וטגה לוהינל םידוהי תצעומ
................
.ןאקלבב םידוהי תלצהל ידווש ןוגרא
................

?םינושארה תואטגה תא םיצאנה ומיקה הנידמ וזיאב
.11
.הינמרג
................
.הירטסוא
................
.גרובמסקול
................
.ןילופ
................

?ןמכייא ףלודא היה ימ
.12
.ופאטסגב םידוהי יניינעל רודמה שאר
................
.רלטיה ףלודא לש בורק דידיו דוד ןב
................
.םיצאנה תמיאמ ברעמל קרעש ינמרג-ידוהי יאקיזיפ
................
.ןולקיצה זג איצממ
................

?רלדניש רקסוא היה ימ
.13
.האושה לע ידווילוה טרסב ינוידב רוביג
................
.האושב םידוהי תואמ ליצהש ינמרג םיקסע שיא
................
.רקסואה סרפ ומש לע .האושב הפסנש ןקחש
................
.'זדול וטגב קבאמה דקפמ
................

?הדמשהה תונחמל םידוהיה ורבעוה הרובחת יעצמא הזיאב
.14
.םיסובוטוא
................
.םידוהימ ומרחוהש תויטרפ תוינוכמ
................
.תובכר
................
.יאמצע ןפואב הנחמל עיגהל שרדנ דחא לכ
................

?ולש עזגה תרות תא טרפמ אוה ובש רלטיה לש ורפס םש המ
.15
.(יתמחלמ) ףפמאק ןיימ
................
.רפסב אל .םינותיעב ותנשמ תא םסרפ רלטיה
................
.גרבנרינ יטפשמ
................
.ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה
................


.............................

תונלבוסל ןואזומה רתאב - תולאש דוע ................