פרק 3: סטטיסטיקה תיאורית       

3.1  תיאור נתונים באמצעות טבלת שכיחויות
3.2  מדדי המרכז
3.3  מדדי הפיזור וחישובם
3.4  הצגה גרפית של נתונים סטטיסטיים