6.5  הקשר בין מקדם המתאם ובין קווי הרגרסיה

תרגילים

בשני הסעיפים הקודמים (6.3 ו- 6.4) למדנו שלפני מציאת משוואת קווי הרגרסיה רצוי לחשב את מקדם המתאם בין שני המשתנים (כי אם אין קשר ליניארי משמעותי בין המשתנים, הרי שאין טעם במציאת קו הרגרסיה).  

משמעות הדבר, שעל-פי-רוב כאשר אנו מפעילים את הנוסחאות למציאת המקדמים בקו הרגרסיה, אנו יודעים כבר מה ערכו של מקדם המתאם r. ניתן לנצל עובדה זו כדי להקל על תהליך החישוב של המקדמים במשוואות קווי הרגרסיה.  

כצעד ראשון בכיוון זה, נוכיח את הנוסחה:

למעלה

תרגיליםלמעלה