התפלגויות של משתנים מקריים
פתח שאלה 1
משקלן של כיכרות לחם מתפלג נורמלית עם ממוצע של 2268.3 גרם. ידוע כי משקלן של 30% מהכיכרות נמצא בטווח שבין 2268.3 לבין 2278.8 גרם. מהי סטיית התקן של משקל כיכרות הלחם?
פתח שאלה 2
משקל של כעך (בייגלה) מתפלג בקירוב התפלגות נורמלית עם ממוצע של 68 גרם. משקלם של 95% (בקירוב) מהכעכים נמצא בין 62 גרם לבין 74 גרם. סטיית התקן של משקל הכעכים שווה בקירוב ל:
פתח שאלה 3
בהתפלגות נורמלית:
פתח שאלה 4
ממשפט הגבול המרכזי ניתן ללמוד ש:
פתח שאלה 5
תלמיד בבית ספר מסוים קיבל במבחן במתמטיקה ציון 89. ידוע כי ציון התקן של ציונו זה הוא 3.4. מה היה הציון הממוצע בכיתתו אם סטיית התקן של הציון הכיתתי היא 8?
פתח שאלה 6
ידוע כי הזמן להכנת שיעורי בית מתפלג התפלגות נורמלית עם ממוצע של 150 דקות וסטיית תקן של 15 דקות. תלמיד מסוים החל להכין את שיעורי הבית בשעה 17.00. מהי ההסתברות שיסיים את הכנת שיעורי הבית לפני השעה 18.10?
פתח שאלה 7
במבחן אינטליגנציה שנערך בקרב תושבים באזור מסוים בארץ נמצע כי הממוצע הוא 100 והשונות היא 144. בחרו באקראי שני תושבים מאזור זה. מהי ההסתברות שהאינטליגנציה של שני תושבים אלה תהיה גבוהה מ- 106?
פתח שאלה 8
זורקים זוג קוביות 42 פעמים. נגדיר X - מספר הזריקות שבהם סכום התוצאות של שתי הקוביות הוא לפחות 10. מהי השונות של X?
פתח שאלה 9
במדינה מסוימת במזרח אסיה נמצא כי בממוצע 20% מהמסעדות אינן שומרות על תנאי תברואה נאותים. ביום מסוים נדגמו באקראי 10 מסעדות ברחבי המדינה ונבדקו בהן תנאי התברואה. מהי ההסתברות שבמדגם תימצא יותר ממסעדה אחת שאינה שומרת על תנאי תברואה נאותים?
פתח שאלה 10
נלקח מדגם מקרי של 15 אנשים מתוך אוכלוסייה שבה 40% אנשים מעשנים. מהי ההסתברות שבדיוק 6 אנשים מתוך המדגם מעשנים?
פתח שאלה 11
הנתונים הבאים מתייחסים לחמש השאלות הבאות
פתח שאלה 12
מהו ציון התקן המתאים למשכורתו של ארז?
פתח שאלה 13
באיזה אחוזון נמצאת משכורתו של ארז ביחס להתפלגות הנתונה בטבלה?
פתח שאלה 14
איזה ערך תחזיר הפונקציה STANDARDIZE עבור המשכורת של ארז בהנחה שהתפלגות המשכורות היא נורמלית עם ערכי התוחלת והשונות המופיעים בטבלה?
פתח שאלה 15
בהנחה והתפלגות המשכורת היא נורמלית, עם ערכי התוחלת והשונות המופיעים בטבלה, איזו מהפונקציות הבאות מחשבת את האחוזון המתאים למשכורתו של ארז?
גרסה להדפסה גרסה להדפסה