רגרסיה לינארית
פתח שאלה 1
איזו מבין משוואות הרגרסיה הבאות היא המתאימה ביותר לחישוב ההוצאה המצטברת של משפחה על קניות ובילויים בחו"ל (Y) כפונקציה של מספר ימי השהייה שלה בחופשה בחו"ל (X)?
פתח שאלה 2
איזו מבין משוואות הרגרסיה הבאות היא המתאימה ביותר לתיאור הקשר בין המשתנה התלוי Y לבין המשתנה הבלתי תלוי X של דיאגרמת הפיזור הבאה:
פתח שאלה 3
לפניך טבלה המציגה את הפרמיה החודשית כפונקציה של גילו של המבוטח בחברת הביטוח:
פתח שאלה 4
תלמיד ערך חישובים לקביעת הקשר בין שני משתנים X ו- Y. הוא מצא כי משוואת הרגרסיה היא Y=5.3+0.25X, וכן כי מקדם המתאם הוא r=-0.98 . לאור ממצאיו ניתן לקבוע כי:
פתח שאלה 5
מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמצא כי הקשר שבין ההכנסה החודשית הממוצעת של משפחה (Y) לבין מספר הילדים במשפחה (X) של זוגות נשואים שלהם עד שלושה ילדים ניתן לתיאור בעזרת משוואת הרגרסיה Y=5800+3000X. איזה מבין ההיגדים הבאים נכון:
פתח שאלה 6
להלן נתונים על משקלן בגרמים (Y) של חמש ביצים שנאספו מלול מסוים: 65, 66, 68, 63, 66.
גרסה להדפסה גרסה להדפסה